برندسازی و نقش جایگاه یابی در آن

آیا وقت آن نرسیده که مفاهیم برندسازی غربال گردند؟

0
بازنشر
45
بازدید

نویسنده: فرزاد مقدم

پیش از شروع میخواهم درباره معنای کلمه Positioning (جایگاه یابی) پرسشی مطرح کنم. معنای این کلمه به نظر شما چیست؟ جایگاه یابی یا جایگاه سازی؟

Related posts